اطلاعیه مهم (حتما بخوانید)

بعد از هرنوع ثبت سفارش ایمیلی از طرف \”پستچی همیارسیستم\” در یافت میکنید که اطلاعات انجام سفارش راباید به همان ایمیل بفرستید تاسفارشتان تائید شود. درضمن پیامکی جهت چک کردن ایمیلتان به شماره همراهتان ارسال میشود. درصورت تائید نکردن سفارشتان انجام نخواهد شد .